Privacy voorwaarden

Privacystatement Maters Accountants B.V.

Maters Accountants B.V. (hierna: “Maters Accountants”) verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de website www.matersaccountants.nl en bij haar dienstverlening. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Maters Accountants zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Maters Accountants heeft als uitganspunt om behoorlijk en prudent om te gaan met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening. Dit Privacy statement beschrijft het beleid dat Maters Accountants hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, verstrekken en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “Privacy statement”).

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst voor dienstverlening wordt verwerkt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

 

Wie is de cliënt?

De cliënt is diegene met wie Maters Accountants een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan. Ten behoeve van de cliënt kunnen door Maters Accountants persoonsgegevens worden verwerkt zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; Maters Accountants is dan verwerker. Ook kan het zijn dat Maters Accountants alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; Maters Accountants is dan verwerkingsverantwoordelijke.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel?

Maters Accountants verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u bij ons een dienst afneemt of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Maters Accountants verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, zoals cliënten of wederpartijen. In alle andere gevallen vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van een nieuwsbrief indien wij geen overeenkomst met u hebben gesloten. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. Hieronder lichten wij toe wanneer welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden.

 

Websitebezoekers

Maters Accountants gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de bezoekers van de websites zelf aan Maters Accountants ter beschikking stellen. De bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door deze zelf in te vullen op een formulier op onze website (zoals naam en adresgegevens) of door hun browser cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres).

 

Dienstverlening

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, burgerservicenummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, faxnummer en betalingsgegevens nodig. Op grond van een wettelijke verplichting zijn wij voorts gehouden u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

 

Marketing

Van onze cliënten verzamelen wij contactgegevens zoals voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer en een e-mailadres. Voornoemde gegevens verzamelen wij ook van onze contactpersoon bij bedrijven of organisaties (zakelijke contactgegevens). Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor eigen marketingdoeleinden.

 

Sollicitatieprocedure

Tijdens een sollicitatieprocedures bij Maters Accountants worden onder andere de voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (CV), werkervaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en/of de uitslag van een assessment verzameld van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Maters Accountants uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

 

Nieuwsbrieven

U kunt zich registreren op onze website of aanmelden voor onze nieuwsbrief. E-mailadressen worden – indien wij geen overeenkomst met u hebben gesloten – alleen na uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Evenementen

U kunt zich via onze website aanmelden voor verschillende evenementen. Indien u zich voor een evenement wilt aanmelden, vragen wij u om uw voornaam/namen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en functietitel.

 

Contactformulier

Indien u op onze website een contactformulier invult of met ons een afspraak wilt maken, vragen wij u om uw naam en uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u opnemen.

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en
 • om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website matersaccountants.nl. 
 

Derden en uw persoonsgegevens

Maters Accountants verkoopt nooit persoonsgegegens aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen.

 

Met uw toestemming

Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan aleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

 

Voor externe verwerking

Indien nodig verstrekken wij persoonsgegevens aan onze leveranciers zodat zij gegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. Dit gebeurt onder onze instructie en in overeenstemming met dit Privacystatement.

 

Om wettelijke redenen

Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis, of verzoeken van overheidsinstanties.

 

Cookies

Maters Accountants maakt op haar website gebruik van verschillende cookies. Maters Accountants gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten betrokkenen

Verzet. U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@maters.net. Maters Accountants zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen. In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@maters.net. Maters Accountants zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Maters Accountants de verwerking beëindigen.

 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

 

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen (dataportabiliteit).

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@maters.net. Maters Accountants zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Voorts kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@maters.net. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegeven worden verwijderd.

 

Datalekken

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@matersaccountants.nl

 

Vragen

Hebt u vragen over ons Privacystatement? Neem dan contact met ons op via info@matersaccountants.nl.

 

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.matersaccountants.nl. Houdt genoemde website dus goed in de gaten. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst op de website. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2018.

 

Contactgegevens

Maters Accountants B.V.
Groesbeekseweg 14
6524 DB te Nijmegen
info@matersaccountants.nl